Opća biblioteka Zenica  Školska ulica 6
 72000 Zenica
 Bosna i Hercegovina
 tel. +387 32 407 600
 biblioze@biblioze.ba
 Centralno odjeljenje | Dječije odjeljenje | Odjeljenje Sarajevska  | Odjeljenje Crkvice  | Odjeljenje Radakovo  | Američki kutak  |
   Aktuelnosti
   Blog
   O nama
   Naša zadaća
   Usluge
   Odjeljenja
   Učlanite se!
   Naša izdanja i nove knjige
   COBISS
   Biblioteke u okruženju
   Biblioteke svijeta
   Uposlenici
   Kontakt

Novo u Dječijem odjeljenju i u Odjeljenju Crkvice:
Igraonica
Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja bibliotečke građe

Na osnovu člana 42 i 64 Pravila Opće biblioteke u Zenici ( u daljem tekstu: Biblioteka), Upravni odbor Biblioteke, na sjednici održanoj 27.03.2013. godine d o n i o je

P R A V I L N I K
O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA BIBLIOTEČKE GRAĐE 

I OPĆE ODREDBE 

Član 1.

Pravilnikom o uslovima i načinu korišćenja bibliotečke građe ( u daljem tekstu: Pravilnik ) uređuju se:
- bibliotečke usluge
- članstvo u Biblioteci
- korišćenje bibliotečke građe
- prava i dužnosti članova i zaposlenika
- prelazne i završne odredbe

Član 2.

Radi zadovoljavanja potreba korisnika, Biblioteka ima sljedeća bibliotečka odjeljenja:
- Centralno odjeljenje, Školska 6, u sklopu kojeg su: Zbirka beletristike, Zbirka stručne i priručne literature, Zavičajna zbirka, Zbirka građe za slijepa i slabovidna lica, Čitaonica i Američki kutak.
- Dječje odjeljenje, Branilaca Bosne 6 A
- Odjeljenje Sarajevska, Sarajevska 35 B
- Odjeljenje Crkvice, Crkvice 7 C
- Odjeljenje Radakovo, Ćire Truhelke 10.

Član 3.

Radno vrijeme odjeljenja je prilagođeno potrebama korisnika.
Biblioteka ima ljetno i zimsko radno vrijeme. Radno vrijeme, na prijedlog direktora, utvrđuje Upravni odbor Biblioteke.

II BIBLIOTEČKE USLUGE

Član 4.

Biblioteka prati i istražuje potrebe stvarnih i mogućih korisnika i nastoji ih zadovoljiti pružanjem bibliotečkih usluga.

Član 5.

Biblioteka pruža korisnicima sljedeće usluge:
- posudba bibliotečke građe iz svog fonda
- međubibliotečka pozajmica
- studijska čitaonica
- čitaonica novina i časopisa
- korišćenje računara
- informacijska pretraživanja:
    iz fonda Biblioteke
    iz fonda biblioteka uključenih u BIS BiH i drugih biblioteka
    internetska pretraživanja
- edukacija korisnika o načinu korišćenja bibliotečke građe
- fotokopiranje bibliotečke građe.

Član 6.

U skladu sa potrebama korisnika, Biblioteka može unaprijediti postojeće ili uvesti nove bibliotečke usluge.

III ČLANSTVO U BIBLIOTECI

Član 7.

Članom Biblioteke postaje svaki stalni ili privremeni stanovnik Zenice koji se učlani u Biblioteku na određeni vremenski period.
Učenici i studenti iz drugih gradova se mogu učlaniti u Biblioteku ako se školuju u Zenici.
Zaposlenici i penzioneri Biblioteke, članovi Upravnog odbora, članovi Društva bibliotekara i Društva pisaca i volonteri Biblioteke ne plaćaju članarinu.
Direktor Biblioteke članovima iz prethodnog stava dodjeljuje počasnu člansku kartu.
Prema vlastitoj ocjeni ili na prijedlog zaposlenika Biblioteke, direktor može pojedinim građanima dodijeliti besplatnu godišnju člansku kartu.

Član 8.

Svi članovi Biblioteke su dužni da se pridržavaju odredbi Pravilnika.

Član 9.

Prilikom upisa, budući korisnik je dužan knjižničaru dati tačne lične podatke i predočiti ličnu kartu ili neki drugi dokument sa fotografijom.
Učenici i studenti iz drugih gradova uz ličnu kartu prilažu i potvrdu o školovanju.
Strani državljani uz pasoš prilažu i potvrdu MUP-a o privremenom boravku.

Član 10.

Članovi do 18 godina starosti koji nemaju lične karte predočavaju ličnu kartu jednog od roditelja ili staratelja.

Član 11.

U Biblioteku se ne može učlaniti osoba koja je, zbog kršenja Pravilnika, ranije isključena iz članstva sve dok je rješenje o zabrani na snazi.

Član 12.

Korisnik koji nije vratio knjige , može obnoviti članstvo, ali ne može posuditi nove knjige dok ne vrati ranije posuđene ili plati odgovarajuću naknadu.

Član 13.

Za učlanjenje u Biblioteku plaća se članarina.
Za korišćenje Zbirke građe za slijepa i slabovidna lica i Američkog kutka članarina se neće naplaćivati.
Odluku o visini članarine za svako odjeljenje donosi, na prijedlog direktora, Upravni odbor Biblioteke.

Član 14.

Čitalac pri upisu dobija člansku kartu za ono odjeljenje Biblioteke u koje se učlanio i može koristiti usluge samo tog odjeljenja.
Korisnik može istovremeno biti član više odjeljenja Biblioteke.

IV KORIŠĆENJE BIBLIOTEČKE GRAĐE

Član 15.

Bibliotečka građa je dostupna pod jednakim uslovima svim građanima.
Bibliotečku građu mogu posuđivati samo članovi Biblioteke.
Odredbe o načinu korišćenja bibliotečke građe odnose se i na zaposlenike Biblioteke.

Član 16.

Usluge Biblioteke mogu koristiti i osobe koje nisu članovi Biblioteke uz plaćanje jednodnevne naknade.
U tom slučaju, bibliotečku građu ne mogu koristiti van Biblioteke.

Član 17.

Posuđenu bibliotečku građu član Biblioteke ne smije posuđivati drugim osobama.

Član 18.

Beletristiku i knjige i časopise na stranim jezicima čitalac može koristiti van Biblioteke. Izuzetno, zbog velike potražnje, neki naslovi se mogu koristiti samo u Biblioteci.
Stručna literatura koju Biblioteka posjeduje samo u jednom primjerku može se koristiti samo u Čitaonici Biblioteke. Svaki drugi i sljedeći primjerak može se koristiti van Biblioteke uz odobrenje radnika Biblioteke i uz odgovarajući novčani polog.
Prvi primjerak jednog naslova označen je crvenom naljepnicom na dnu hrbata.
Priručnici ( enciklopedije, rječnici, leksikoni i dr. ) i časopisi koriste se samo u Biblioteci.
Literatura iz Zavičajne zbirke dostupna je samo za naučni i stručni rad, uz nadzor zaposlenika Biblioteke.

Član 19.

Građa posuđena iz drugih biblioteka međubibliotečkom pozajmicom koristi se samo u Čitaonici.

Član 20.

Građu koja se ne pozajmljuje van Biblioteke moguće je fotokopirati.
Ne može se kopirati cijela knjiga, nego samo dijelovi.
Biblioteka će odrediti građu koja se, zbog mogućeg oštećenja, ne može kopirati.
Cijenu fotokopiranja utvrđuje Upravni odbor Biblioteke.

V KORIŠĆENJE RAČUNARA

Član 21.

Računarima se mogu koristiti članovi Biblioteke i korisnici Američkog kutka.
Za članove Biblioteke i korisnike Američkog kutka korišćenje je besplatno.
Za vrijeme rada na računaru korisnik je materijalno odgovoran za svaku nastalu štetu.

Član 22.

Zaposlenik Biblioteke može ograničiti broj termina, vrijeme korišćenja računara i broj korisnika koji se istovremeno koriste jednim računarom.
Termin se može prethodno dogovoriti, lično ili telefonski.

Član 23.

Prednost pri korišćenju računara ima traženje informacijskih i edukacijskih sadržaja.
Nije dozvoljeno korišćenje računara za chat i on-line i off-line igre.
Nije dozvoljeno instaliranje i deinstaliranje programa.

Član 24.

Korisnik ima pravo zatražiti osnovne upute i pomoć od zaposlenika Biblioteke.

Član 25.

 Za sadržaje pretraživanja i korišćenja Interneta odgovoran je sam korisnik, a za maloljetne članove roditelji.

VI PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA I ZAPOSLENIKA

Član 26.

Svaki posjetilac Biblioteke koji koristi bibliotečku građu smatra se korisnikom Biblioteke.

Član 27.

Pri pronalaženju potrebnih informacija, korisnik ima pravo tražiti pomoć radnika Biblioteke.
Član Biblioteke se ima pravo služiti katalozima Biblioteke namijenjenih korisnicima.

Član 28.

Članskom kartom Biblioteke se može koristiti samo njen vlasnik.
Izuzetno, člansku kartu sa tuđim imenom mogu koristiti samo članovi uže porodice vlasnika, ako je on spriječen da lično dođe.
Ako član Biblioteke izgubi člansku kartu, dužan je o tome obavijestiti knjižničarku, kao i o promjeni adrese, broja telefona i drugih podataka.
Visinu naknade za izdavanje nove članske karte utvrđuje Upravni odbor Biblioteke.

Član 29.

Članovi Bibliotekekoriste se uslugama Bibliotekesamo uz predočenje članske karte koju moraju, pri svakom dolasku u Biblioteku, obavezno dati na uvid knjižničaru.

Član 30.

Dužnost korisnika je da, prilikom izbora bibliotečke građe, poštuje uputstva zaposlenika Biblioteke.

Član 31.

Bibliotečka građa koja se smije koristiti van Biblioteke može se dostavljati korisniku, na njegov zahtjev, na kućnu adresu ili na radno mjesto, uz naknadu koju određuje Upravni odbor.
Za teže pokretne osobe dostava je besplatna.

Član 32.

Da bi se omogućila dostupnost bibliotečke građe što većem broju korisnika:
- odjednom se mogu posuditi dvije knjige i po jedan primjerak audiovizuelne i elektronske građe.
- odjednom se može posuditi samo jedna knjiga iz obavezne školske lektire,
- u vrijeme kada je pojedini naslov iz lektire aktuelan, prednost za posudbu imaju učenici,
- za pojedine knjige za koje postoji izuzetan interes, knjižničar može odrediti rok za vraćanje kraći od uobičajenog,
- ne može se istovremeno podići više od jednog primjerka istog naslova,
- u Čitaonici se istovremeno mogu dobiti na čitanje 1 primjerak dnevnih novina i 1 primjerak druge periodične publikacije. Ova ograničenja ne važe za stare brojeve.
- dnevne novine se ne mogu iznositi van Biblioteke
- druge periodične publikacije, 2 primjerka, sem zadnja dva broja mogu se iznositi van Biblioteke na 7 dana.

Član 33.

Djelo u više svezaka se smatra jednom knjigom, i u pravilu, se posuđuju svi svesci odjednom.

Član 34.

Za stručni rad se, uz dopuštenje odgovorne osobe, može posuditi više knjiga.

Član 35.

Za posuđenu bibliotečku građu odgovoran je korisnik.
Za posuđenu bibliotečku građu maloljetnih osoba odgovara roditelj, odnosno staratelj.
Čitalac ima obavezu da pregleda bibliotečku građu koju namjerava posuditi da bi eventualna oštećenja ( pošarane, umrljane ili iskidane stranice i dr.) prijavio knjižničaru. U suprotnom, smatraće se da je on napravio oštećenja.

Član 36.

U slučaju gubitka ili oštećenja građe, članovi su dužni, u dogovoru sa knjižničarom:
- nabaviti isti naslov ili
- nabaviti odgovarajući jednako vrijedan naslov
- ili platiti stvarnu tržišnu vrijednost
- platiti popravku oštećenja ( ponovno uvezivanje i sl. ).
- platiti zakasninu za period dugovanja.

Član 37.

Rok posudbe knjiga je najkraće 5, a najduže 30 dana. Za knjige koje su obavezna školska lektira rok vraćanja je 20 dana.
U Dječjem odjeljenju najduži rok vraćanja je 15 dana.

Član 38.

CD-ovi, DVD-ovi i video kasete se mogu posuditi na 2 dana.
CD-ROM-ovi se mogu posuditi na 5 dana.
CD-ROM-ovi koji su sastavni dio knjige posuđuju se kao i knjige.

Član 39.

Rok posudbe može se produžiti samo jednom, lično ili telefonski, neposredno prije isteka roka, ako knjige ne traže drugi čitaoci.
Rok se ne može produžiti za knjige sa popisa obavezne školske lektire.
Izuzetno se, zbog opravdanih razloga (bolest, službeni put, nesreća i sl.) korišćenje knjiga može produžiti za još jedan rok.

Član 40.

Ako se bibliotečka građa ne vrati na vrijeme, naplaćuje se zakasnina.
Zakasnina za knjige se računa po svesku i danu kašnjenja.
Zakasnina za audio-vizuelnu i elektronsku građu naplaćuje se po komadu i danu kašnjenja.
Zakasnine se računaju po cjenovniku koji utvrdi Upravni odbor Biblioteke.
Korisnik nema pravo dalje posuđivati građu dok ne plati zakasninu.

Član 41.

Članovi Biblioteke koji su prekoračili rok posudbe, opominju se na vraćanje građe tri puta.
Prva opomena je telefonska.
Nakon 7 dana od telefonske opomene šalje se 1. pismena opomena, a 15 dana od prve, 2. pismena opomena.
Troškove opomene, koje utvrđuje Upravni odbor Biblioteke, snosi čitalac.

Član 42.

Biblioteka ima pravo poslati ovlaštenu osobu na adresu čitaoca kako bi preuzela bibliotečku građu koja ni nakon opomena nije vraćena.

Član 43.

Ako član Biblioteke ne vrati knjige gubi pravo članstva u Biblioteci, a Biblioteka ima pravo pokrenuti sudski postupak za povrat knjiga.

Član 44.

Knjige koje trenutno nisu dostupne, čitalac može rezervirati.
O prispjeću tražene knjige čitalac se obavještava telefonski.
Ako čitalac ne preuzme knjigu u roku od 3 dana, rezervacija se poništava.

Član 45.

Stručnu literaturu iz drugih biblioteka, Biblioteka pozajmljuje za potrebe korisnika međubibliotečkom pozajmicom.
Troškovi međubibliotečke pozajmice naplaćuju se od korisnika prema stvarnim troškovima.

Član 46.

Čitaonicu mogu koristiti samo članovi Čitaonice, uz predočenje članske karte.
U Čitaonici se ne može izvršiti rezervacija mjesta.
Čitalac može koristiti vlastitu literaturu ili bibliotečku građu iz Biblioteke.
Članovi Centralnog odjeljenja mogu koristiti Čitaonicu samo za čitanje novina i časopisa.
Članke iz novina i časopisa zabranjeno je izrezivati. Članci se mogu besplatno fotokopirati.

Član 47.

Potrebnu građu čitalac naručuje usmeno ili pismeno od zaposlenika Biblioteke.
Građu će dobiti istog ili sljedećeg dana, što zavisi od njenog smještaja.

Član 48.

U Biblioteci mora vladati red i tišina.
U Čitaonici nije dopušteno pušenje, ni uzimanje jela i pića.

Član 49.

Članu koji se ne pridržava odredbi Pravilnika izriče se opomena.
Ako se i nakon izrečene opomene ponaša suprotno odredbama Pravilnika, uskraćuje mu se članstvo, bez prava povrata članarine. Odluku o tome donosi direktor.
O prestanku članstva se obavještavaju i druga odjeljenja Biblioteke jer isključeni članovi gube pravo učlanjenja i u druga odjeljenja.

Član 50.

Sve sporove između članova i Biblioteke rješavat će direktor.
U slučaju da je član nezadovoljan tom odlukom, spor će rješavati Upravni odbor.

Član 51.

 Biblioteka može djelimično ili potpuno, uz saglasnost Upravnog odbora, privremeno uskratiti usluge korisnicima u posebnim uslovima poslovanja:
- revizija bibliotečke građe
- preuređenje prostora
- selidba
- drugim slučajevima koje Biblioteka odredi kao posebne.
O ovim odlukama Biblioteka je dužna obavijestiti osnivača i putem oglasa i sredstava javnog informiranja, javnost.

VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 52.

Članovi Biblioteke moraju, prilikom upisa, biti upoznati sa Pravilnikom.
Najvažnije odredbe Pravilnika moraju biti odštampane na članskoj karti Biblioteke.
U svakom odjeljenju Biblioteke čitaocima mora biti dostupan cjelokupan Pravilnik.

Član 53.

Usvajanjem ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja bibliotečke građe u Općoj biblioteci u Zenici broj: 106/02 i 454/03 i Pravila za korišćenje „Američkog kutka“ broj: 458/03.

Član 54.

Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja na sjednici Upravnog odbora Biblioteke.

Broj: 141/13
Datum: 27.03.2013.
PREDSJEDNICA UPRAVNOG ODBORA: Zahida Šišić

50 godina biblioteke


 Početna stranica | Zaštita privatnosti
 © Opća biblioteka Zenica
webmaster